Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia

Objectius i competències

Objectius i competències del Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Els objectius del Grau en Nutrició Humana i Dietètica són proporcionar una formació científica en tots els vessants relacionats amb les ciències de la nutrició i dels aliments al llarg de la cadena alimentària i, alhora, desenvolupar les actituds i les aptituds necessàries per a una actuació àmplia en matèria de nutrició aplicada.

Facilitar als futurs professionals de la nutrició aplicada (dietistes) coneixements amplis en ciències bàsiques, nutrició i dietètica, salut pública i educació nutricional, organització i gestió, idiomes i altres matèries complementàries. 

Competències

- Valors professionals, actituds i comportaments:

 • Reconèixer els elements essencials de la professió del dietista-nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, els seus costums, creences i cultures.
 • Desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats per treballar en equip.
 • Reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, donant importància especialment a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com a la motivació per la qualitat.
 • Conèixer els límits de la professió i les seves competències, identificant quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
 • Habilitats de comunicació i d'ús de la informació:
 • Portar a terme la comunicació d'una manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • Conèixer, valorar críticament i saber emprar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • Tenir la capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista-nutricionista.

- Conèixer i aplicar les ciències dels aliments:

 • Identificar i classificar els aliments i productes alimentaris. Saber-ne analitzar i determinar la composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels seus nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que experimenten com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • Conèixer els processos bàsics en l'elaboració, la transformació i la conservació dels aliments d'origen animal i vegetal.
 • Elaborar, interpretar i fer servir les taules i bases de dades de composició d'aliments.
 • Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.

- Conèixer i aplicar les ciències de la nutrició i de la salut:

 • Conèixer els nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.
 • Integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.
 • Aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació en la planificació i el consell dietètic en individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.
 • Dissenyar i portar a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.
 • Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i realitzar el pla d'actuació dietètica.
 • Conèixer l'estructura dels serveis d'alimentació i unitats d'alimentació i nutrició hospitalària, identificant i desenvolupant les funcions del dietista-nutricionista dins de l'equip multidisciplinari.
 • Intervenir en l'organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d'alimentació i suport nutricional hospitalari i del tractament dieteticonutricional ambulatori.

- Conèixer els fonaments de la salut pública i nutrició comunitària:

 • Conèixer les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, així com els diferents sistemes de salut, reconeixent el paper del dietista-nutricionista.
 • Conèixer i intervenir en el disseny, la realització i la validació d'estudis epidemiològics nutricionals, així com participar en la planificació, l'anàlisi i l'avaluació de programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • Ser capaç de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme l'educació alimentària-nutricional de la població.
 • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, nutrició i seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.

- Adquirir capacitat de gestió i assessoria legal i científica:

 • Assessorar en el desenvolupament, comercialització, etiquetatge, comunicació i màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.
 • Interpretar els informes i expedients administratius en relació amb un producte alimentari i els ingredients.

- Adquirir capacitat per gestionar la qualitat i la restauració col·lectives:

 • Participar en la gestió, l'organització i el desenvolupament dels serveis d'alimentació.
 • Elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu a què es destinen.
 • Intervenir en la qualitat i seguretat alimentària dels productes, instal·lacions i processos.
 • Proporcionar la formació higienicosanitària i dieteticonutricional adequada al personal implicat en el servei de restauració.

- Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica i recerca:

 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, essent capaços de formular hipòtesis, d'aplegar i d'interpretar la informació per resoldre problemes seguint el mètode científic, tot comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

Competències professionals:

 • Coneixement de les bases i els fonaments del cos humà i de l'alimentació i la nutrició humanes.
 • Coneixement dels diferents grups d'aliments, la seva composició, les característiques organolèptiques, els processos d'elaboració i de transformació i el maneig de les taules de composició d'aliments.
 • Coneixement de les pràctiques d'higiene i de seguretat alimentàries, la gestió de sistemes de qualitat, i els aspectes relacionats amb l'economia, el màrqueting i la gestió d'empreses alimentàries.
 • Coneixement dels nutrients i aplicació dels coneixements de les ciències dels aliments a la pràctica de la dietètica i la dietoteràpia.
 • Coneixement dels aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició, identificació dels problemes dieteticonutricionals i avaluació i càlcul dels requeriments nutricionals en situacions de salut i de malaltia.
 • Coneixement i disseny de sistemes d'educació dieteticonutricional, planificació d'estudis epidemiològics i de polítiques alimentàries nutricionals.

 

Objectius i competències del Grau en Fisioteràpia

Els objectius del Grau en Fisioteràpia són formar professionals fisioterapeutes generalistes amb preparació científica i capacitació suficient perquè puguin descriure, identificar, tractar i comparar problemes de salut als quals es pot donar resposta des de la fisioteràpia.

Amb aquesta finalitat, hauran de ser capaços de fer servir el conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l'aplicació de medis físics, serveixen per a la curació, la recuperació i l'adaptació de persones afectades de deterioraments, limitacions funcionals, invalideses o canvis en la funció física i en l'estat de salut, produïts com a resultat d'una lesió, una malaltia o una altra causa. I també hauran de ser capaços d'emprar aquests medis en la promoció i el manteniment de la salut, i en la prevenció de les malalties i de les seves conseqüències. Tot això considerant l'individu en la seva triple dimensió: biològica, psicològica i social.

Competències professionals:

 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, s'articula i es desenvolupa la fisioteràpia.
 • Conèixer i comprendre els mètodes, els procediments i les actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita que s'ha d'aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i el manteniment de la salut.
 • Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, en finalitzar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant en casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com en actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant-ne els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia tenint en compte criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, emprant les eines terapèutiques pròpies i considerant la individualitat de l'usuari.
 • Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada s'hagin assolit els objectius proposats.
 • Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 • Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
 • Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
 • Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.
 • Portar a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut, la qual cosa que comporta la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials en què es presti atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.
 • Comunicar-se d'una manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.

 

Sortides professionals

 • Nutrició clínica
 • Nutrició comunitària i salut pública
 • Restauració col·lectiva
 • Assessoria legal, científica i tècnica
 • Comercialització, comunicació i màrqueting
 • Professor/a d’educació física (cursant el Màster Universitari en Formació del Professorat)
 • Animador/a i monitor/a esportiu/iva professional
 • Entrenador/a professional (d’un esport específic)
 • Director/a esportiu/iva
 • En les especialitats mèdiques diversificades en els diferents àmbits d'actuació:
  • Atenció primària i serveis de fisioteràpia ambulatòria
  • Fisioteràpia domiciliària.
  • Fisioteràpia hospitalària (hospital d'aguts, sociosanitari i hospital de dia).

 • En l'àrea de la geriatria, en institucions geriàtriques:
  • Centres residencials.
  • Centres de dia.
 • En l'àrea dels discapacitats físics i/o psíquics:
  • Centres residencials.
  • Centres de dia.
  • Centres educacionals i centres ocupacionals.
  • Tallers ocupacionals.
 • En l'àrea de la dependència:
  • Avaluació del grau de dependència.
  • A banda de l'actuació assistencial, hi ha una tasca important en assessorament, utilització i ensenyament a cuidadors dels ajuts tècnics adients i de les adaptacions de l'entorn necessàries, formació a cuidadors per a una cura integral de la persona dependent, i promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència.
 • En l'àrea esportiva:
  • Clubs esportius de competició.
  • Instal·lacions esportives.
 • En l'àrea laboral:
  • Promoció i educació per a la salut laboral.
  • Prevenció de riscos laborals, en els serveis destinats a tal especialitat, desenvolupant tasques d'avaluació de riscos i de formació als treballadors.
 • En l'àrea de la prevenció:
  • Promoció i educació per a la salut.
 • En l'àrea de la formació/docència i la recerca
 • En l'àrea de la gestió